Smart Industriell Modernisering i Mittregionen (SIMMITT) - Av, med och för industrin

Under perioden 2021010 – 20230831 har tillverkande små och medelstora företag i Västernorrland och Jämtland Härjedalen deltagit i SIMMITT. Totalt har 125 företag deltagit i olika insatser i båda länen och ca 16,5 Mkr har gått till företagsinsatser.


Genomförandet har bestått av fyra delar:

Samverkan och uppstart av ett IUC Västernorrland (Industriellt Utvecklingscentrum).
Syftet med ett IUC i vår region är att bli en del av det nationella IUC nätverket med möjlighet till riktade projektinsatser för tillverkande industri. IUC VN utgår från behovsanalyser som genomförs ute på företagen, i SIMMITT har vi genomfört behovsanalyser på ca 60 västernorrländska företag. Att utgå från företagens behov är centralt för att få rätt inriktning på insatserna. Nationella projekt som genomförts har varit Robotlyftet, Produktionslyftet och Omställningslyftet. Genom skapandet av ett IUC VN kan vi delta även i framtida nationella projekt. Det har också startats upp ett medicintekniskt nätverk och ett monitornätverk.


Analys och strategi

Det kan vara begränsat med personella resurser för analys och strategiarbete i mindre företag och där har erfarenhetsutbyten med andra företag och kvalificerat konsultstöd gett draghjälp att analysera och formulera en väg framåt – en strategi. Det här har gjorts både hos enskilda företag och i grupp tillsammans med andra företag. Områden som har varit aktuella är kompetensförsörjning och examensarbeten. I Västernorrland har 11 företag deltagit i insatser.


Produktivitet/automation/digitalisering

Många av företagen har identifierat behov av ökad effektivitet, ökad automatisering och digitalisering. Även här har det genomförts enskilt eller i grupp. I Västernorrland har 25 företag deltagit i olika insatser.


Nya produkter och tjänster

Företag har fått tillgång till stöd i att förändra och anpassa sina produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller. I Västernorrland har 4 företag deltagit i insatser.